Informacje

PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Gończycach jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności:

 

 

 


 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W GOŃCZYCACH

 

 


„Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana – to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” 

(Rz 6, 22-23)

 

§1

 

Zarządcą cmentarza parafialnego w Gończycach jest Parafia pw. Trójcy Świętej. Administratorem cmentarza jest ksiądz proboszcz.

 

§2

 

Formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza, pogrzebem oraz usługami pogrzebowymi są załatwiane w Kancelarii Parafialnej.

 

§3

 

1. Cmentarz parafialny w Gończycach jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Kościoła i osób, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru.

 

2. Kształt nagrobków, pomników, grobowców, umieszczane na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

 

3. Każdy grób na cmentarzu powinien być oznaczony czytelną tabliczką z imieniem i nazwiskiem zmarłego oraz datą śmierci.

 

§4

 

1. Na terenie cmentarza zakazuje się:

 

a. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

 

b. deptania po grobach,

 

c. przebywania dzieci do lat 10 bez opieki dorosłych,

 

d. przebywania osób w stanie nietrzeźwym,

 

e. spożywania alkoholu,

 

f. palenia papierosów,

 

g. żebractwa,

 

h. wprowadzania zwierząt,

 

i. kradzieży znajdujących się na grobach wieńców, świec, zniczy i innych rzeczy.

 

2. Na dokonywanie poniższych czynności należy uzyskać zgodę Administratora cmentarza:

 

a. prace kamieniarskie i budowalne,

 

b. wjeżdżanie pojazdami,

 

c. prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,

 

d. samodzielne sadzenie czy usuwanie drzew i krzewów,

 

e. ustawianie ławek.

 

3. Osoby przebywające na cmentarzu i dokonujące prac porządkowych na grobie i w jego najbliższym otoczeniu powinny:

 

a. zachować ostrożność w stosowaniu środków chemicznych by nie uszkodzić sąsiednich nagrobków,

 

b. wysypywać śmieci tylko w miejscach do tego przeznaczonych,

 

c. dbać o urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania, szczególnie dokręcać krany przy wodociągu,

 

d. gruz pozostały po remoncie lub rozbiórce starego pomnika usuwać z cmentarza we własnym zakresie.

 

4. W przypadku naruszenia postanowień zawartych w ust. 1 i 2 zarządca cmentarza podejmuje działania zmierzające do przywrócenia stanu pierwotnego oraz utrzymania ładu i porządku na cmentarzu. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za nakłady środków pieniężnych poniesionych na działania nieuzgodnione z Administratorem.

 

5. Z czynności związanych z demontażem sporządza się protokół. Elementy zdemontowane mogą zostać odebrane w ciągu 6 miesięcy od dnia demontażu.

 

§6

 

Za zniszczenia i szkody powstałe w wyniku działania sił przyrody, kradzieży lub aktów wandalizmu zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

 

§7

 

1. Na cmentarzu parafialnym urządza się groby:

 

a. ziemne zwykłe, b. ziemne pogłębione, c. murowane jednoosobowe, d. murowane dwuosobowe, e. piwniczne.

 

2. Na cmentarzu parafialnym wyróżnia się typy grobów:

 

a. pojedyncze dziecięce (dzieci do lat 6), b. pojedyncze, c. pojedyncze pogłębione, d. podwójne, e. podwójne pogłębione, f. wielostanowiskowe.

 

§8

 

Na cmentarzu parafialnym w Gończycach są pobierane opłaty:

 

a. za pochowanie na cmentarzu (tzw. pokładne);

 

b. za ponowienie dzierżawy na kolejne 20 lat;

 

c. w przypadku pochowania zmarłego w grobie poglębionym opłaty uiszcza się za każdego zmarłego osobno.

 

§9

 

1. Puste miejsca mogą zostać zarezerwowane. Decyzję w sprawie rezerwacji podejmuje Administrator cmentarza.

 

2. Miejsce zarezerwowane powinno zostać odpowiednio oznaczone tabliczką z pieczącią Parafii.

 

§10

 

Groby oraz miejsca rezerwowe pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

 

§11

 

Groby ziemne zwykłe nie mogą być użyte do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.

 

§12

 

1. Wolnym miejscem w grobie, przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby, decyduje dysponent grobu.

 

2. Dysponentem grobu może być:

 

a. współmałżonek osoby pochowanej,

 

b. krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), w tym także przysposobieni,

 

c. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) w tym także przysposabiający osobę pochowaną,

 

d. krewni w linii bocznej do 4 stopnia,

 

e. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

 

3. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust.2.

 

4. Prawo do grobu nie podlega przepisom dziedziczenia.

 

5. W przypadku śmierci dysponenta grobu, prawo do dysponowania przysługuje osobom wymienionym w ust. 2 według zawartej tam kolejności.

 

§13

 

1. Grób może zostać zlikwidowany jeżeli:

 

a. minął termin 20 lat od ostatniego pochówku w przypadku grobów wymienionych w §7 ust 1 lit. a), b),

 

b. miął termin 50 lat od ostatniego pochówku w przypadku grobów wymienionych w §7 ust 1. lit. c), d), e),

 

c. wygląd grobu świadczy o rażącym braku dbałości,

 

d. w księgach cmentarnych nie odnotowano żadnej dyspozycji dotyczącej grobu.

 

2. Likwidacja grobu poprzedzona jest informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji grobu.

 

3. Likwidacja grobu obejmuje demontaż wszelkich zabudowań (nagrobków, krzyży, obudów, roślinności).

 

4. Z likwidacji sporządza się protokół.

 

§14

 

1. Pochówek osoby zmarłej, termin pochówku, ceremonia oraz inne sprawy formalno-organizacyjne są ustalane z Administratorem cmentarza.

 

2. Do przyjęcia zwłok do pochówku na cmentarzu niezbędne są dokumenty:

 

a. akt zgonu,

 

b. w przypadku osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania,

 

c. w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest dodatkowo zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok.

 

3. Do pogrzebu katolickiego, oprócz powyższych dokumentów, wymagane jest zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu.

 

4. Dokumenty wystawione w języku innego kraju powinny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

 

§15

 

W przypadku zgłoszenia pochówku Administrator cmentarza może zażądać od osoby zgłaszającej do pochowania udokumentowania stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, wglądu do odpisu aktu stanu cywilnego, dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu.

 

§16

 

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na:

 

a. umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,

 

b. zarządzenie prokuratora lub sądu.

 

2. Ekshumacja zwłok i szczątków osoby zmarłej na chorobę zakaźną nie może być dokonana wcześniej niż po upływie 2 lat od daty pochówku i za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego.

 

§17

 

Zasady funkcjonowania firm pogrzebowych, kamieniarskich i innych na terenie cmentarza parafialnego w Gończycach ustala Administrator cmentarza.

 

§18

 

1. Prace remontowo-budowlane mogą być prowadzone w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 20.00.

 

2. Na wszelkie prace remontowo-budowlane wykonawcy powinni mieć zezwolenie Administratora cmentarza.

 

3. Prace prowadzone poza wyznaczonymi godzinami oraz bez zezwolenia będą uważane za nielegalne.

 

4. Prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz w dniach 29 październik – 4 listopad.

 

5. Na czas pogrzebu, mając na uwadze powagę Mszy Św. i Nabożeństwa pogrzebowego oraz szacunek dla osoby zmarłej i rodziny, prace remontowo-budowlane muszą być przerwane.

 

§19

 

1. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących roboty na cmentarzu.

 

2. Naruszenie przez korzystających z cmentarza i wykonawców robót nakazów i zakazów zawartych w obowiązujących przepisach dotyczących cmentarzy podlega karze grzywny lub aresztu.

 

§20

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.