Informacje

 

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W KOSZYCACH

 

 

Kościół uważał zawsze cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Zgodnie z Prawem kanonicznym za miejsca święte uważa się te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (por. kan. 1205 KPK). Cmentarz więc pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. W związku z powyższym na cmentarzu należy zachować spokój i uszanować jego świętość.

 

 

ZASADY OGÓLNE

 

 

 1. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Koszycach jest Zarządcą Cmentarza Parafialnego w Koszycach zwanym dalej „Zarządcą Cmentarza”.
 2. Czynności administrowania cmentarzem Proboszcz powierza Administratorowi Cmentarza.
 3. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz usługami pogrzebowymi dopełnia się w Kancelarii Parafialnej, znajdującej się w Koszycach, Plac Jana Pawła II 1, tel. +48 501 549 580, +48 41 351 48 00.
 4. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.
 5. Na terenie cmentarza zakazuje się przebywania osobom w stanie nietrzeźwym.
 6. Dysponenci winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymywać czystość, ład i porządek, a także dbać o stan techniczny nagrobka. Dysponentów zachęca się do indywidualnego ubezpieczenia obiektów cmentarnych.
 7. Zarządca Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń. Nagrobki należy ubezpieczać indywidualnie w firmach ubezpieczeniowych.
 8. Zarządca Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmy świadczące usługi cmentarno - pogrzebowe. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku dewastacji lub klęsk żywiołowych.
 9. Za szkody wynikłe ze złego stanu technicznego grobu odpowiedzialny jest dysponent grobu.
 10. Nieczystości składane są do pojemników w wyznaczonym do tego miejscu z uwzględnieniem segregacji. Zabrania się składowania śmieci i odpadów cmentarnych poza miejscem do tego wyznaczonym.
 11. Zgoda Zarządcy Cmentarza jest wymagana w następujących czynnościach: przeprowadzenia pogrzebu; ekshumacji zwłok; ustanowieniu i zmianie dysponenta grobu; prac kamieniarskich i budowlanych np. budowa nowego lub remont istniejącego grobu; sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów; trwałego utwardzania gruntu wokół grobów np. kostka, beton itp.; ustawiania ławek; prac remontowo-konserwatorskich (np. rozbiórkowych) nagrobków, pomników, grobowców.
 12. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez podmiot uprawniony do pochowania tych zwłok wymaganych przepisami prawa dokumentów, w szczególności oryginał karty zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 13. Wykonawcy usług pogrzebowych i cmentarnych zobowiązani są do przestrzegania  przepisów prawa w zakresie świadczonych usług oraz niniejszego regulaminu.

 

 

PROWADZENIE EWIDENCJI I DOKUMENTACJI CMENTARZA

 

 

 1. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i cmentarza odbywa się wyłącznie u Zarządcy Cmentarza.
 2.  Zarządca Cmentarza przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów:
  • kartoteki grobów (w porządku: sekcja, rząd, numer)
  •  dokumentację związaną z dysponowaniem grobem,
  • karty zgonu
  • księgę cmentarną (zmarłych), w formie tradycyjnej i elektronicznej.
 3. Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Zarządcy, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., nr 101, póz. 926) – z wyłączeniem art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 cyt. ustawy. Administratorem danych jest Zarządca.
 4. Gromadzone dane w systemie informatycznym, a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.
 5. Dysponent grobu przekazując swoje dane Zarządcy, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie której dane znajdują się w zbiorze danych Zarządcy, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych.
 6. Odbiorcą zgromadzonych danych może być każda osoba fizyczna i prawna, która zwróci się do Zarządcy z pisemnym wnioskiem, zawierającym informacje dotyczące Wnioskodawcy, jego stopnia pokrewieństwa oraz dokładne określenie celu i zakresu wykorzystania udostępnionych danych, z zastrzeżeniem punktu 20.
 7. Informacje dotyczące Dysponentów grobów i osób pochowanych w danym grobie przekazywane są wyłącznie najbliższej rodzinie, a kontakt pomiędzy dysponentami grobów odbywa się jedynie za pośrednictwem Zarządcy Cmentarza.
 8.  Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą aktualną umowę z Parafią na jego użytkowanie. W przypadku śmierci dysponenta jego prawa są dziedziczone na ogólnych warunkach.
 9. Prawo do dysponowania grobem powstaje z chwilą uiszczeniu opłaty administracyjnej. Wygasa wraz z zakończoną opłatą.
 10. Uznaje się, że decyzje dysponenta grobu są składane zawsze za wiedzą i zgodą wszystkich uprawnionych (pochowanie, ekshumacja, zmiana stanu prawnego itp.). Uprawnieni do grobu mają prawo składania zastrzeżeń od decyzji dysponenta.
 11. Osoby składające przed Zarządcą oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania oświadczenia nieprawdy, zawarte umowy o dysponowanie grobem automatycznie wygasają.

 

 

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

 

 

 1. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu zakresu, terminu i uzyskaniu zezwolenia od Zarządcy Cmentarza.
 2. Wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza może nastąpić tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem Cmentarza.
 3. Prace remontowe i budowlane bez pozwolenia uważane będą za nielegalne.
 4. Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać powagi i spokoju miejsca oraz kolidować z  trwającymi  ceremoniami pogrzebowymi.
 5. Prace remontowo-budowlane mogą odbywać się wyłącznie w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do soboty, wyłączając dni świąteczne.
 6. Zabrania się wykonywania prac remontowo-budowlanych w okresie od 24. października do 2. listopada włącznie.
 7. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych robót.
 8. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych oraz innych terenach cmentarnych bez należytego zabezpieczenia folią lub plandeką.
 9. Nadmiar gruzu oraz inne zanieczyszczenia pochodzące z prac budowlanych muszą być usunięte poza teren cmentarza przez osobę lub firmę wykonującą roboty na jej koszt pod sankcją utraty kaucji.
 10. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu pod sankcją utraty kaucji.
 11. Za wykonawców robót remontowo-budowlanych rozumie się zarówno firmy jak i osoby prywatne oraz dysponentów grobów.

 

 

GROBY, WYMIARY, PORZĄDEK, PRZEPISY PAŃSTWOWE

 

 

 1.  Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.
 2. Za lokalizację, usytuowanie grobu rozumie się teren wyznaczony przez Administratora.
 3. Standardowe wymiary ZEWNĘTRZNE miejsca pod lokalizację grobu, to:
  • Grób pojedynczy (wąski) – 120 cm x 250 cm;
  • Grób podwójny (szeroki) – 200 cm x 250 cm.
 4. Wokół miejsca lokalizacji grobu wymagane jest pozostawienie wolnej przestrzeni o szerokości nie większej niż 25 cm.
 5. Szczegółowe parametry, wymiary i usytuowanie grobów reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków:

 

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 1. grobie ziemnym – należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią;

 2. grobie murowanym – należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę;

 3. grobie rodzinnym – należy przez to rozumieć grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;

 4. (…)

 5.  Kolumbariach – należy przez to rozumieć budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn.

§10.1. Groby ziemne powinny mieć następujące wymiary:

 1. Pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6: długość 1,2m, szerokość 0,6m, głębokość 1,2,;

 2. Pozostałe pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7m;

 3. Pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5m, szerokość 0,5m, głębokość 0,7m.

§10.2. Groby murowane powinny mieć następujące wymiary:

 1. Pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,2 m, szerokość 0,8m, głębokość 0,8m;

 2. Pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5m, szerokość 0,5m, głębokość 0,7m.

§10.3. Groby murowane wielournowe, w których składa się urny, powinny mieć wymiary nieprzekraczające wymiaru grobu murowanego pojedynczego, określonego w ust. 2 pkt 1.

§10.4. Nad każdą trumną składaną w grobie murowanym powinno być założone sklepienie.  

§10.5. Nad ostatnim sklepieniem grobu murowanego przeznaczonego do składania trumien wykonuje się podmurówkę dla warstwy sanitarnej ziemi, jako izolację, o grubości co najmniej 0,3m od sklepienia do poziomu ziemi.

§11.1 W zależności od warunków gruntowych i wodnych można stosować pochówek zwłok piętrowo w grobach ziemnych lub murowanych, przy czym trumny powinny być między sobą przedzielone warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,3m albo murem lub betonem zbrojonym o grubości co najmniej 0,06m.

§11.2. Głębokość grobu rodzinnego ziemnego dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą powinna wynosić co najmniej 2,5 m. dla każdej następnej trumny grób powinien być głębszy o 0,8m.

§11.3. Groby rodzinne ziemne, w których trumny mają być składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć następujące minimalne wymiary: długość 2,0 m, szerokość 1,8 m (0,8m+0,2m+0,8m), niezależnie od głębokości grobu.

§11.4. Groby rodzinne murowane, w których trumny mają być składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć oddzielne dla każdej trumny komory o minimalnych wymiarach: długość 2,2 m, szerokość 0,8m, głębokość 0,8m. Komory powinny być od siebie oddzielone murem lub betonem zbrojnym o grubości co najmniej 0,06m, niezależnie od głębokości grobu.

§11.5. Dopuszcza się tworzenie zbiorowych grobów ziemnych lub murowanych, których minimalna długość dla grobów ziemnych wynosi 2,0 m, dla grobów murowanych – 2,2 m, a szerokość jest wielokrotnością określonych w ust. 3 i 4.

§11.6. W każdym przypadku odległość między najwyższym poziomem wody gruntowej a dnem grobu nie może być mniejsza niż 0,5m.

§12. W grobach murowanych dno grobu może być ziemne lub umocnione. Dno umocnione powinno mieć spadek jednokierunkowy; w miejscu najniższym należy przewidzieć odpływ łączący się z ziemią.

§13.1. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5m.

§13.2. Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych.

§14. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu albo usypywać ziemię w postaci pagórka nad grobem.

 

 
 1. Przez opłatę za prawo dysponenta grobu nie nabiera się prawa własności do opłaconego miejsca, grobu, a jedynie staje się jego dysponentem na 20 lat.
 2. Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie uiści opłaty za prawo dysponenta grobu, to Zarządca traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

 

 

ADMINISTRATOR CMENTARZA

 

 

 1. Do zadań Administratora należy:
  • otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej;
  • kontroli zaplanowanej pracy remontowo-budowlanej zgodnie z ustaleniami z Zarządcą Cmentarza;
  • sprawdzenie stanu miejsca wykonywanych prac oraz otoczenia po skończeniu robót przez dysponenta, firmę, wykonawcę wraz ze zwrotem kaucji.
  • zwracanie uwagi dysponentom grobu na zły stan techniczny grobu, brak porządku na i wokół nagrobka itp.
 2. Administrator ma prawo do:
  • pobierania za pokwitowaniem opłaty wjazdowej oraz kaucji od wykonawców robót remontowo-budowlanych;
  • odmowy otwarcia bramy w przypadku:
   1. braku uiszczenia opłaty lub kaucji;
   2. braku pisemnej zgody od Zarządcy Cmentarza na prace remontowo-budowlane.
 3. Opłata wjazdowa przeznaczona jest na utrzymanie porządku na cmentarzu.
 4. Kaucja stanowi zabezpieczenie należytego pozostawienia porządku po wykonanych pracach i zostanie zwrócona po wykonaniu prac zgodnie z regulaminem. W innym wypadku kaucja może być zatrzymana celem pokrycia kosztów właściwego uprzątnięcia po wykonawcy.
 5. Administrator na bieżąco informuje Zarządcę o: nieprawidłowościach występujących w trakcie prowadzenia prac budowlano-remontowych, pracach, które są niezbędne do zrobienia w danym momencie na terenie cmentarza (np. koszenie trawy, naprawa chodnika, itp.).
 6. Administrator dba o czystość, porządek ogólny i ład na cmentarzu.
 7. Cennik opłat cmentarnych stanowi integralną część regulaminu cmentarza, jest jego załącznikiem.
 8. Wysokość opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych.
 9. W przypadku niedostatku materialnego rodziny zmarłego wysokość opłat może zostać ustalona indywidualnie.
 10. W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, mają zastosowanie: ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. - Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) oraz pozostałe przepisy prawa polskiego.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.05.2017r.

 

Dokonywane opłaty są wyrazem troski o Nasz Cmentarz Parafialny. Pozwalają one podejmować inwestycje i utrzymywać Cmentarz w należytym porządku.

Składane dodatkowo ofiary na rzecz Funduszu Cmentarnego pozwalają na sprawne i efektywne prowadzenie prac na terenie Naszego Cmentarza.

 

Zarządca Cmentarza Parafialnego 

 


 

PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Koszycach jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności:

 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków