Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r Nr 23 poz. 295) Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:


§1

 

1. Właścicielem cmentarzy komunalnych położonych: 

- w Chrząstowicach ul. Ozimska,

- Lędzinach ul. Dworcowa,

- Suchym Borze ul. Pawlety 

jest Gmina Chrząstowice.

2. Administratorem cmentarzy jest Urząd Gminy Chrząstowice, z siedzibą w Chrząstowicach przy ulicy Dworcowej 38.

 

§2

 

1. Cmentarz czynny jest całodobowo.

2. Na cmentarzu urządza się groby:

 1. ziemne zwykle pojedyncze,
 2. ziemne zwykłe pogłębione lub podwójne,
 3. ziemne z pomnikiem,
 4. murowane-grobowce,
 5. na urny ziemne.

3. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.

4. Uroczystości pogrzebowe mogą odbywać się w dni powszednie w godzinach od 900 do 1800.

5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z administratorem cmentarza, istnieje możliwość zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach.

 

§3

 

1. Za urządzenie grobów wymienionych w § 2 ust. 2 pobiera się opłaty.

2. Opłaty pobiera się również za przedłużenie okresu użytkowania kwatery na kolejne 20 lat.

3. Opłaty wymienione w ust. 1- 2 są ustalane przez Radę Gminy Chrząstowice.

4. Opłaty można wpłacać na konto bankowe lub w kasie Urzędu Gminy Chrząstowice.

5. Opłaty za urządzenie grobu winne być wpłacone najpóźniej w dniu pogrzebu.

6. Wniesienie opłaty gwarantuje najem miejsca na 20 lat od daty jej wniesienia.

 

§4

 

1. Z wnioskiem w sprawie przedłużenia opłaty o której mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2. winni wystąpić bliscy osoby pochowanej.

2. W przypadku nie przedłużenia opłaty grób zostaje zakwalifikowany do likwidacji.

3. Likwidacja poprzedzona jest wywieszeniem stosownej informacji na przedmiotowym grobie i tablicy informacyjnej sołectwa na 3 miesiące przed zamierzoną likwidacją.

4. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

5. Materiał pochodzący z nagrobka likwidowanego grobu przechodzi na własność administratora cmentarza.

 

§5

 

1. Grób ziemny nie może być ponownie użyty przed upływem 20 lat (za wyjątkiem grobu głębinowego).

2. Do dysponowania miejscem wolnym w grobie ziemnym lub murowanym uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego lub odpowiednie instytucje:

 1. małżonek (małżonka) zmarłego,
 2. zstępni (dzieci, wnuki itd.),
 3. wstępni (rodzice, dziadkowie),
 4. w przypadku braku w/w krewnych inni krewni,
 5. właściwy organ państwowy, instytucje i organizacje społeczne w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa,
 6. osoby, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

3. Do dysponowania miejscem w grobie murowanym są uprawnione osoby, które poniosły jego koszty łub spadkobiercy i są w stanie je udokumentować.

4. Pochowanie innej osoby w istniejącym grobie uzgadnia się z administratorem cmentarza.

5. Wykopanie i wymurowanie grobu musi być:

 1. uzgodnione z administratorem cmentarza,
 2. poprzedzone złożeniem dokumentu „Karta zgonu w celu pochowania zwłok” oraz wniesieniem opłat cmentarnych,
 3. zgodne z ogólnymi normami porządkowymi obowiązującymi mi na cmentarzu i wskazaniami administratora cmentarza.

6. Wykonujący usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązani są do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie.

 

§6

 

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
 2. przebywania nieletnich dzieci do lat 14 bez opieki,
 3. picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,
 4. palenia papierosów,
 5. wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym,
 6. jazdy pojazdami jednośladowymi,
 7. wprowadzania zwierząt.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia administratora cmentarza:

 1. prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenie działalności handlowej,
 2. ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń,
 3. ustawiania ławek. płotów itp., utrudniających komunikację i ruch pieszych,
 4. wjazdu pojazdem mechanicznym,
 5. sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
 6. niszczenia elementów wystroju,
 7. malowania murów,
 8. umieszczania reklam.

3. Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane na cmentarzu wymagają stosownych zezwoleń oraz wcześniejszego uzgodnienia przez administratora cmentarza.

4. Pomniki i krzyże stawiane na grobach powinny być wykonane z materiałów naturalnych i nie mogą mieć charakteru raniącego uczucia ludzi.

 

§7

 

1. Gmina Chrząstowice i administrator cmentarza nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru

2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu administrator cmentarza ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i  administracyjnych.

 

§8

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§9

 

Uchwala wchodzą w życic po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym