Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W MIKORZYNIE

 

 

§1

 

Cmentarz jest miejscem wiecznego spoczynku wymaga godnego zachowania osób odwiedzających. 

 

§2

 

Budowa grobów, ustawianie nagrobków i innych przedmiotów stałych na mogiłach lub w ich obrębie oraz sadzenia drzew i krzewów wymaga ZEZWOLENIA Z KANCELARII PARAFIALNEJ W FORMIE DOTYCHCZAS STOSOWANEJ

 

§3

 

Postawione nagrobki lub inne trwałe przedmioty bez zezwolenia będą usuwane na koszt dokonującego odstępstwa.

 

§4

 

Opłata za place grzebalne dotyczy okresu 20 lat. Po upływie tego okresu należy ponownie uiścić opłatę dzierżawy terenu pod groby. 

 

§5

 

Każdy grób powinien posiadać tablice informacyjną: kto i od kiedy w nim spoczywa.  

 

 

 

ZABRANIA SIĘ: 

 

  • Przebywania na cmentarzu w nocy i podczas trudnych warunków atmosferycznych

 

  • Jazdy rowerami i wszelkimi pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia 

 

  • Wprowadzania psów i innych zwierząt 

 

  • Palenia papierosów i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających

 

  • Niszczenia grobów i nagrobków 

 

  • Wycinania drzew i krzewów

 

  • Przechodzenia przez ogrodzenie

 

  • Pozostawiania, składowania i wyrzucania nagrobków i wszelkich elementów betonowych w obrębie całego terenu cmentarza

 

  • Wysypywania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych i przynoszenie nieczystości z poza cmentarza. 

 

 

 

Podstawę prawną regulaminu stanowi: Ustawa z 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 20 października 1972 roku w sprawie urządzenia cmentarzy (Dz. U. 47/72 poz. 298, 299) z późniejszymi zmianami.

 

 

Jednocześnie w myśl ustawy o zachowaniu bezpieczeństwa i ochrony mienia oraz o wychowaniu w trzeźwości przypomina się o obowiązku przestrzegania tych przepisów. 

 

 


 

 

PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Mikorzynie jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności:

 

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków