Informacje

UCHWAŁA Nr XX.134.2016

RADY GMINY ZABÓR

z dnia 7 października 2016 r.

uchwalenie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Zabór.

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 ze zm.), uchwala się:

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH

W GMINIE ZABÓR

 

 

§1

 

1. Cmentarze komunalne w miejscowościach Milsko, Przytok i Zabór są miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd, pochodzenie społeczne i rodzaj obrzędu.

 

2. Administratorem cmentarzy jest Urząd Gminy Zabór; ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór.

 

3. Cmentarze otwarte są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

 

4. Ceremonie pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty.

 

5. Zgłoszenia pogrzebów należy dokonywać u Administratora cmentarzy co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem przedkładając kartę zgonu, w celu dokonania wpisu do ewidencji - rejestru cmentarza komunalnego.

 

§2

 

Na cmentarzach urządza się:

 

1) Groby ziemne - należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią, w tym:

 

a) grób ziemny jednomiejscowy,

 

b) grób ziemny jednomiejscowy głębinowy,

 

c) grób ziemny dwumiejscowy,

 

d) grób ziemny dwumiejscowy głębinowy,

 

e) grób dla dziecka do 6 lat,

 

f) grób na urnę.

 

2) Groby murowane - należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, w tym:

 

a) grób murowany jednomiejscowy,

 

b) grób murowany dwumiejscowy,

 

c) grób murowany na urnę,

 

§3.

 

1.W przypadku nieuiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do danego miejsca pochówku, miejsce to kwalifikuje się do likwidacji.

 

2. Likwidacja miejsca pochówku zostanie poprzedzona informacją umieszczoną w miejscu pochówku co najmniej na 1 rok przed terminem likwidacji.

 

3. Z czynności związanych z likwidacją miejsca pochówku Administrator cmentarza sporządza protokół.

 

4. Miejscami po zlikwidowanych grobach dysponuje Administrator cmentarza.

 

§4.

 

Na terenie cmentarzy zabrania się:

 

1) zakłócania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym;

 

2) składowania śmieci poza miejscami do tego wyznaczonymi;

 

3) samowolnego zagospodarowywania wolnych miejsc oraz przejść między grobami;

 

4) wnoszenia i wynoszenia – transportowania elementów nagrobkowych, budowlanych i innych akcesoriów przez ogrodzenie cmentarzy z pominięciem bram i furtek;

 

5) pozostawiania elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów pochodzących z rozbiórki lub budowy grobu;

 

6) wprowadzania psów, za wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym;

 

7) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca pod grób;

 

8) sadzenia i wycinania drzew i krzewów bez zgody Administratora.

 

§5.

 

Na terenie cmentarzy wymaga się uprzedniego zgłoszenia Administratorowi i uzyskania jego zgody na następujące czynności:

 

1) dokonywania pochówków, ekshumacji i kopania grobów;

 

2) stawiania pomników, nagrobków, ławek lub innych urządzeń;

 

3) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi;

 

4) przenoszenia i wynoszenia z cmentarzy nagrobków i ich części oraz innych elementów;

 

5) wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych.

 

§6.

 

Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, działania czynników atmosferycznych, aktów wandalizmu oraz za kradzieże rzeczy pozostawionych bez nadzoru.

 

§7.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy   prawa.

 

§8. 

 

Traci moc uchwała Nr 10/96 Zarządu Gminy Zabór z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie regulaminu oraz opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Zabór.

 

§9

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.

 

 Przewodniczący Rady

Lech Merda

 


 

UCHWAŁA Nr XX.135.2016

RADY GMINY ZABÓR

z dnia 7 października 2016 r.

 

w sprawie ustalenie opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Zabór

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

OPŁATY CMENTARNE

W GMINIE ZABÓR

 

§ 1.

 

1. Ustala się następujące stawki opłat cmentarnych:

 

1) Opłata za miejsce na cmentarzach komunalnych na okres 20 lat w grobach ziemnych:

 

– jednomiejscowym                       - 150,00 zł;

 

– jednomiejscowym głębinowym   - 250,00 zł;

 

– dwumiejscowym                         - 250,00 zł;

 

– dwumiejscowym głębinowym      - 350,00 zł;

 

– na urnę                                       - 100,00 zł;

 

– dla dziecka do 6 lat                     - 100,00 zł,

 

2) Jednorazowa opłata za miejsce pod grób murowany:

 

– jednomiejscowym                       - 500,00 zł;

 

– dwumiejscowy                            - 700,00 zł;

 

– na urnę                                       - 200,00 zł;

 

- za każde następne miejsce           - 100,00 zł.

 

3) Opłata za udostępnienie domu przedpogrzebowego celem przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej:

 

– 50,00 zł

 

§ 2. 

 

Do opłat wymienionych w § 1  doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

 

§ 3. 

 

Rezerwacja miejsc pochówku i przedłużenie opłaty na kolejne 20 lat wynosi 100 % opłaty obowiązującej określonej w §1ust. 1 pkt 1 i 2.

 

§ 4. 

 

Opłaty wymienione w § 1 płatne są na konto Urzędu Gminy Zabór po otrzymaniu faktury VAT.

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega rozplakatowaniu na tablicy w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.

 Przewodniczący Rady

Lech Merda