Informacje

Kryteria wyboru osób zmarłych do zakładki „ZASŁUŻENI DLA STARACHOWIC”:

 

1. Honorowi Obywatele Starachowic.

2. Patroni ulic, placów, skwerów, rond w Starachowicach.

3. Parlamentarzyści.

4. Członkowie władz samorządowych miasta.

5. Wyróżniający się w społecznej aktywności na rzecz miasta i jego mieszkańców.

6. Wyróżniający się twórcy kultury.

7. Wyróżniający się zawodnicy i trenerzy (np. reprezentanci kraju, medaliści mistrzostw krajowych i międzynarodowych).

8. Wyróżniający się żołnierze okresu walk o niepodległość kraju (np. kawalerowie orderu wojennego Virtuti Militari).

9. Wyróżniający się kierownicy i pracownicy Zakładów Starachowickich i Fabryki Samochodów Ciężarowych.

 

Szanowni Państwo,

Zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie niesie za sobą ocenienie zasług dla miasta oraz jego mieszkańców. W wielu kategoriach – np. społeczników – są one po prostu niemierzalne.
Dlatego zaproponowane kryteria i osoby w ramach nich wyróżnione są – i chyba na zawsze pozostaną – wyborami subiektywnymi...

Administrator strony

 


 

 

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH W STARACHOWICACH

 

 

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1. Cmentarze Komunalne w Starachowicach, zwane dalej łącznie Cmentarzem, stanowią mienie Gminy Starachowice.

2. Zarządcą Cmentarza jest podmiot wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Prezydenta Miasta, zwany dalej Administratorem.

3. Biuro obsługi Cmentarza, zwane dalej biurem, mające siedzibę przy ul. Radomskiej w Starachowicach czynne jest w dni robocze w godzinach 800 - 1500 w soboty od 800 - 1300.

4. W niedzielę i święta biuro jest nieczynne.

5. Wnioski i skargi w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania Cmentarza przyjmuje Administrator w godzinach pracy biura.

 

§ 2.

1. Prawo pochowania osób zmarłych przysługuje najbliższej rodzinie osoby zmarłej.

2. Prawo pochowania zmarłych osób, zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa, przysługuje również organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.

3. Gminie przysługuje prawo pochówku zmarłych w sytuacjach określonych przepisami szczególnymi.

 

§ 3.

 

1.Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.

2. Przebywanie na terenie Cmentarza dzieci do lat 10. jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 

§ 4.

1. Do zadań zarządcy Cmentarza należy w szczególności:

1) zarządzanie cmentarzem w myśl przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

2) udostępnianie miejsc pochówku,

3) pobieranie opłat za korzystanie z Cmentarza,

4) prowadzenie ksiąg cmentarnych, ewidencji pochowanych i grobów,

5) prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem miejsc grzebalnych oraz porządku przy pracach związanych z wykonywaniem grobów,

6) Zapewnienie obsługi higieniczno-sanitarnej i bieżącego utrzymania budynku administracyjno – gospodarczego, w tym zapewnienie dostępności sanitariatów w godzinach otwarcia Cmentarza.

2. Na Cmentarzu urządza się groby:
1) groby zwykłe – ziemne,
2) groby murowane - pojedyncze i podwójne lub wieloosobowe, 3) groby dla dzieci - ziemne i murowane,

4) groby na urny.

 

Rozdział 2.

ZASADY KORZYSTANIA Z CMENTARZA KOMUNALNEGO

 

§ 5.

1. Cmentarz otwarty jest dla odwiedzających:

1) od 1 kwietnia do 30 września w godz. 700 - 2000;

2) od 1 października do 31 marca w godz. 700 -1600.

2. Zasada, o której mowa w ust. 1 nie obowiązuje w dniach 31 października, 1 i 2 listopada. W te dni cmentarz jest otwarty dla odwiedzających bez ograniczeń.

3. Dysponenci grobów, osoby przebywające na Cmentarzu oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi na terenie Cmentarza zobowiązane są do stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz zaleceń i informacji zarządcy Cmentarza, umieszczanych na tablicach informacyjnych na Cmentarzu oraz na miejskiej stronie internetowej.

 

§ 6.

1. Usytuowanie grobów na Cmentarzu Komunalnym musi być zgodne z planem zagospodarowania Cmentarza, a wymiary grobów i odstępy pomiędzy nimi muszą być zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

2. Zarządca wydaje pozwolenie na budowę lub przebudowę nagrobka.

3. Zarządca, wydając pozwolenie na budowę lub przebudowę nagrobka oraz wyrażając zgodę na usytuowanie grobu w miejscu po zlikwidowanym grobie lub wygospodarowanym na ten cel miejscu, dąży do optymalnego usytuowania grobu, niepowodującego trudności w komunikacji i nie powodującego naruszenia sąsiednich grobów i istniejącej zieleni.

4. Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym i samowolne przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.

 

§ 7.

Na terenie Cmentarza zakazuje się:

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

2) przebywania na Cmentarzu poza godzinami otwarcia,

3) picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,

4) palenia papierosów,

5) zaśmiecania terenu,

6) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników),

7) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

8) wjazdu na teren Cmentarza pojazdów mechanicznych i rowerów bez uzyskania pozwolenia administratora Cmentarza,

9) ustawiania ławek i płotów, utwardzania terenu bez uzgodnienia z zarządcą Cmentarza,

10) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię przewidzianą na miejsce pod grób,

11) wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych bez uzyskania pozwolenia administratora Cmentarza,

12) prowadzenia działalności handlowej,

13) umieszczania reklam lub ogłoszeń,

14) sadzenia drzew lub krzewów oraz ich usuwania bez zgody administratora Cmentarza.

 

§ 8.

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.

2. Gromadzenie odpadów pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

3. Ławki, płotki i inne elementy otoczenia grobu, utrudniające przejazd i przejście pomiędzy grobami, postawione bez zgody administratora Cmentarza, będą usuwane bez informowania dysponenta grobu. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.

 

Rozdział 3.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA CMENTARZU

 

§ 9.

1.Uroczystości pogrzebowe odbywają się na Cmentarzu w dni robocze w godzinach pracy biura, tj. 800 -1500 oraz w soboty w godzinach 1100 -1500, w pozostałych dniach i godzinach po uzgodnieniu z administratorem Cmentarza.

2. Przedsiębiorcy świadczący usługi pogrzebowe mogą wykonywać usługi, powierzone im przez rodzinę zmarłego, po uzgodnieniu z administratorem Cmentarza zakresu, daty i miejsca ich świadczenia oraz po wniesieniu stosownych opłat, zgodnych z ustalonym cennikiem.

 

Rozdział 4.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZA

§ 10.

1.Na Cmentarzu pobiera się opłaty za korzystanie z usług i urządzeń Cmentarza, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Starachowice.

2. Zarządca Cmentarza, pobierając opłaty, zobowiązany jest do wystawiania faktur, w których ściśle określa rodzaj pobieranej opłaty. Faktura jest dowodem potwierdzającym prawo do dysponowania miejscem grzebalnym.

3. Cennik opłat za korzystanie z Cmentarza dostępny jest: w biurze, na tablicy informacyjnej przy głównym wejściu na terenie Cmentarza oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

4.Wystawienie faktury za usługi cmentarne na osobę inną, niż dopełniająca formalności, wymaga przedstawienia podpisanego pełnomocnictwa.

6. Opłaty na okres 20 lat pobierane są za:
1) miejsce grzebalne pod grób murowany pojedynczy jednopiętrowy i wieloosobowy, 2) miejsce grzebalne pod grób ziemny,
3) miejsce rezerwowe,
4) przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego lub murowanego pojedynczego,

jednopiętrowego. W ostatnim roku obowiązywania opłaty można ponownie wnieść opłaty na kolejne 20 lat.

7. Zapis w ust. 6 nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych do pochowania więcej niż jednej osoby.

8. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 6, administrator Cmentarza ma prawo rozporządzać grobem i przeznaczyć go do ponownego pochówku na mocy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zamiar ten będzie poprzedzony informacją umieszczoną na grobie i na tablicy informacyjnej na Cmentarzu, co najmniej na 1 rok przed planowanym terminem użycia grobu do ponownego pochówku. Z powyższych czynności administrator Cmentarza sporządza protokół. W przypadku ustalenia adresu krewnych, zarządca wyśle powiadomienie pisemne, również z rocznym wyprzedzeniem.

9.W przypadku nieprzedłużenia opłaty na kolejne 20 lat za miejsce rezerwowe, rezerwacja wygasa automatycznie z końcem ostatniego roku kalendarzowego, za który wniesiono opłatę. W takim przypadku miejsce przechodzi do dyspozycji administratora Cmentarza.

10. Nieopłacone groby mogą być użyte do ponownego pochowania zwłok po dokonaniu wcześniejszej ich likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11.Zaległe opłaty naliczane są wg stawek obowiązujących w dniu wnoszenia zaległych opłat i pobierane są za 20 lat licząc od pierwszego nieopłaconego roku, tak aby była zachowana ciągłość w opłatach.

 

Rozdział 5.

ZASADY DYSPONOWANIA GROBEM

§ 11.

1. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny, na mocy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych tj.:

1) pozostały małżonek (ka),

2) krewni zstępni,

3) krewni wstępni,

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. Wniesienie opłaty za grób przez osobę inną, niż dysponent grobu, nie powoduje nabycia przez tę osobę uprawnień przysługujących dysponentowi.

3. W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób równorzędnych, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby łącznie, lub przez jedną z nich, upoważnioną przez osoby pozostałe. Administrator Cmentarza nie jest właściwy do rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania grobem. W przypadku sporów, zainteresowane osoby powinny sprawę rozstrzygnąć przed właściwymi sądami powszechnymi.

4. Dysponent grobu, zarówno pojedynczego jak i wieloosobowego, może udostępnić go do pochowania innych osób pod warunkiem, że nie narusza przy tym dóbr osobistych innych osób.

5.Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta, naruszającymi dobra osobiste innych osób, ponosi dysponent.

6. W uzasadnionych przypadkach administrator Cmentarza może zażądać od osoby dopełniającej formalności pogrzebowych złożenia oświadczenia o braku sprzeciwu najbliższych członków rodziny w związku z pochowaniem zmarłego w wolnym miejscu w grobie rodzinnym.

7. Groby samowolnie zarezerwowane lub przywłaszczone pozostają w dyspozycji administratora Cmentarza.

 

Rozdział 6.

WJAZD NA TEREN CMENTARZA

 

§ 12.

1. Do nieodpłatnego wjazdu na Cmentarz uprawnione są wyłącznie pojazdy: 1) związane z funkcjonowaniem Cmentarza,
2) związane z przeprowadzaniem pogrzebu,
3) policji,

4) pogotowia ratunkowego, 5) prokuratury,
6) straży miejskiej,
7) straży pożarnej,

8) inspekcji sanitarnej,

9) kierowane przez osobę o obniżonej sprawności ruchowej lub kierowanych przez osobę przewożącą osobę o obniżonej sprawności ruchowej,

10) wykorzystywane w ratownictwie, 11) służb komunalnych.

2. W wyjątkowych przypadkach Zarządca Cmentarza może wyrazić zgodę na wjazd na teren Cmentarza pojazdów innych niż wymienionych w ust. 1, pobierając z tego tytułu opłatę zgodną z obowiązującym cennikiem.

 

Rozdział 7.

ZASADY WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH I KAMIENIARSKICH NA TERENIE CMENTARZA

 

§ 13.

1. Wykonywanie prac na terenie Cmentarza nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

2.Do prowadzenia na terenie Cmentarza działalności w zakresie wykonywania budowy/przebudowy nagrobków, upoważnieni są wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy posiadają dokumenty uprawniające do prowadzenia tego typu działalności, tj. odpis z krajowego rejestru sądowego/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Prace kamieniarskie lub budowlane mogą być wykonywane na Cmentarzu wyłącznie:

1) za zgodą administratora Cmentarza,

3) po wniesieniu obowiązującej opłaty.

4. Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

5. W przypadku niezastosowania się do wymogów określonych wyżej, administrator Cmentarza może zażądać przebudowy nagrobka na wyłączny koszt dysponenta grobu.

6. Uzyskanie pozwolenia i wniesienie opłat nie jest wymagane przy wykonywaniu niżej wymienionych prac:

1) drobne prace kamieniarskie (osadzenie zdjęcia i akcesoriów, wykucie liter itp.);

2) drobne prace budowlane (ułożenie kostki brukowej wokół pomnika, uzupełnienie spoin, itp.)

7.Wykonawcy robót kamieniarskich i budowlanych lub innych drobnych prac na terenie Cmentarza zobowiązani są do uporządkowania terenu po ich wykonaniu.

8. Wykonawcy robót kamieniarskich i budowlanych ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w następstwie realizowanych na terenie Cmentarza prac, w tym również za uszkodzenia sąsiednich grobów, nagrobków, zieleni oraz innych urządzeń i infrastruktury Cmentarza oraz zobowiązani są do pokrycia kosztów napraw lub wniesienia odszkodowania na rzecz osób poszkodowanych.

 

Rozdział 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

Gmina Starachowice nie odpowiada za szkody na grobach, powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i dokonanych aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania własne obejmują m. in. zagadnienia związane z cmentarzami komunalnymi. Regulamin utrzymania cmentarzy stanowi zbiór przepisów porządkowych określających prawa i obowiązki osób w zakresie korzystania z cmentarzy komunalnych. Spełnienie określonych w regulaminie warunków umożliwi oddanie czci zmarłym, zapewnienie porządku, utrzymanie odpowiedniej estetyki miejsca oraz właściwego stanu technicznego urządzeń stanowiących mienie publiczne.

Regulamin stanowi dodatkową informacje dla rodzin zmarłych i odwiedzających groby o sposobie załatwiania spraw związanych z pochówkiem, rezerwacją miejsc oraz kontaktu z administratorem Cmentarzy Komunalnych.

 


 

Zarządzenie Nr 437/2023

Prezydenta Miasta Starachowice

z dnia 29 sierpnia 2023 roku

w sprawie: ustalenia wysokości administracyjnych opłat cmentarnych za korzystanie

z cmentarzy komunalnych w Starachowicach

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 40, z późn. zm), art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 679) oraz uchwały nr XII/10/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach, z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 1. Za świadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej związanych z korzystaniem z cmentarzy gminnych pobiera się administracyjne opłaty cmentarne.
 2. Administracyjne opłaty cmentarne stanowią dochód Gminy Starachowice.
 3. Do opłat ustalonych niniejszym zarządzeniem dolicza się należny podatek VAT.
 4. Szczegółową wysokość opłat określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 5. W przypadku zmiany rodzaju grobu, w wyniku dochowania bądź prac budowlanych, należy wnieść dopłatę w wysokości różnicy pomiędzy opłatą dotychczas wniesioną, a opłatą należną wynikającą  z obecnego rodzaju grobu.

 

 § 2

 1. Za rodzaje grobów określonych w pkt 1, 2, 10, 11, 12, 13 należy wnieść ponowną opłatę po upływie 20 lat. Opłatę tę wnosi się w roku, w którym upływa 20 lat od utworzenia grobu. Obowiązuje zasada ciągłości opłat za użytkowane groby. Opłata za następne 20 lat naliczana jest od daty upływu poprzednich 20 lat, za które grób był opłacony.
 2. Do grobów murowanych pojedynczych jednopiętrowych przeznaczonych do pochowania zwłok  jednej osoby, w których została dochowana urna lub kolejna trumna po 20 latach, nie stosuje się opłat za kolejne dwudziestoletnie czasookresy, nalicza się jedynie zaległe opłaty jeżeli istnieją,  ale grób zmienia kategorię na grób wieloosobowy.
 3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 ponoszone są przez osoby lub instytucje mające prawo do pochowania zwłok.
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach zwolniony jest z opłat z tytułu pochowaniazwłok do grobu zbiorowego i kolumbarium, jak również otwarcia istniejącego grobu zbiorowego i kolumbarium w celu pochowania zwłok.

 

§ 3

 1. Wykonywanie na terenie cmentarzy komunalnych robót remontowo – budowlanych i kamieniarskich może odbywać się po wcześniejszym wniesieniu zabezpieczenia, tytułem pokrycia szkód, w postaci zwrotnej kaucji w wysokości 1000 zł.
 2. Zabezpieczenie może zostać wniesione jednorazowo na cały okres realizacji robót w danym roku. W przypadku szkody, prowadzący prace może kontynuować roboty dopiero po naprawieniu tej szkody i uzupełnieniu kaucji do pełnej wysokości.
 3. Po wykonaniu robót kaucja jest zwracana wpłacającemu po potrąceniu wartości wyrządzonych szkód. Jeżeli kwota kaucji nie jest wystarczająca, odszkodowanie uzupełniające do wysokości szkody, będzie dochodzone na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Zezwala się na utwardzenie terenu między grobami w rozbudowanej od strony południowo- zachodniej części cmentarza komunalnego przy ul. Radomskiej, przez dysponenta grobu, jedynie z kruszywa frakcji 0 -31,50 mm, o kolorze jasnoszarym.
 5. Zakazuje się stosowanie nakładek na półki znajdujące się w budowlach z niszami przeznaczonymi do składania urn tzw. kolumbariach, na terenie cmentarza komunalnego przy ul.  Radomskiej w Starachowicach”

 

§ 4

Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Starachowice   nr 18/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.,  zarządzenie 403/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., zarządenie nr 22/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r., zarządzenie nr 454/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu  Ochrony Środowiska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenie Nr 437/2023

z dnia 29 sierpnia 2023 roku 

       w sprawie:  ustalenia wysokości  administracyjnych  opłat  cmentarnych  za  korzystanie 

z  cmentarzy  komunalnych  w Starachowicach

 

 

CENNIK OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W STARACHOWICACH

 

 

OPŁATY ADMINISTRACYJNE ZA GRÓB DO POCHÓWKU

 

 

1. OPŁATA ZA GRÓB ZIEMNY cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca na 20 lat 150 zł
2.  opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę  100 zł
3.  opłata z tytułu pochowania zwłok   500 zł
  RAZEM 750 zł
     
2. OPŁATA ZA GRÓB MUROWANY POJEDYŃCZY JEDNOPIĘTROWY cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca na 20 lat 350 zł
2.  opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę        300 zł
3.  opłata z tytułu pochowania zwłok    500 zł
  RAZEM 1 150 zł
     
3. OPŁATA ZA GRÓB MUROWANY POJEDYŃCZY DWUPIĘTROWY cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca na 99 lat 400 zł
2.  opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę    550 zł
3.  opłata z tytułu pochowania zwłok      500 zł
  RAZEM 1 450 zł
     
4. OPŁATA ZA GRÓB MUROWANY RODZINNY JEDNOPIĘTROWY  cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca na 99 lat 450 zł
2.  opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę  550 zł
3.  opłata z tytułu pochowania zwłok            500 zł
  RAZEM 1 500 zł
     
5. OPŁATA ZA GRÓB MUROWANY RODZINNY DWUPIĘTROWY  cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca na 99 lat 500 zł
2.  opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę  750 zł
3.  opłata z tytułu pochowania zwłok            500 zł
  RAZEM 1 750 zł
     
6. OPŁATA ZA GRÓB ZIEMNY JEDNOMIEJSCOWY POD URNĘ cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca na 99 lat      90 zł
2.  opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę grobu pod urnę 90 zł
3.  opłata z tytułu pochowania zwłok     500 zł
  RAZEM 680 zł
     
7. OPŁATA ZA GRÓB MUROWANY JEDNOMIEJSCOWY POD URNĘ cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca na 99 lat      150 zł
2.  opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę grobu pod urnę 150 zł
3.  opłata z tytułu pochowania zwłok     500 zł
  RAZEM 800 zł
     
8. OPŁATA ZA GRÓB MUROWANY DWUMIEJSCOWY POD URNY cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca na 99 lat 250 zł
2.  opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę 250 zł
3.  opłata z tytułu pochowania zwłok  500 zł
  RAZEM  1 000 zł
     
9. OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE NISZY W KOLUMBARIUM cena netto
1.  opłata za udostępnienie niszy w kolumbarium na 99 lat 2 000 zł
2.  opłata z tytułu pochowania urny ze szczątkami do kolumbarium 500 zł
  RAZEM 2 500 zł
     
10. OPŁATA ZA GRÓB ZIEMNY POJEDYŃCZY DLA ZWŁOK DZIECKA cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca na 20 lat 50 zł
2.  opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę 50 zł
3.  opłata z tytułu pochowania zwłok  500 zł
  RAZEM 600 zł
     
11. OPŁATA ZA GRÓB MUROWANY POJEDYŃCZY DLA ZWŁOK DZIECKA cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca na 20 lat  100 zł
2.  opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę grobu 100 zł
3.  opłata z tytułu pochowania zwłok  500 zł
  RAZEM 700 zł

 

 

 

 

OPŁATY ADMINISTRACYJNE ZA GRÓB DO REZERWACJI

 

12. Rezerwacja: OPŁATA ZA GRÓB ZIEMNY cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca na 20 lat 450 zł
     
13. Rezerwacja: OPŁATA ZA GRÓB MUROWANY POJEDYŃCZY JEDNOPIĘTROWY cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca na 20 lat 1 050 zł
2.  opłata za zezwolenie zezwolenie i budowę        300 zł
  RAZEM 1 350 zł
     
14. Rezerwacja: OPŁATA ZA GRÓB MUROWANY POJEDYŃCZY DWUPIĘTROWY cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca  na 99 lat 1 200 zł
2.  opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę    550 zł
  RAZEM 1 750 zł
     
15. Rezerwacja: OPŁATA ZA GRÓB MUROWANY RODZINNY JEDNOPIĘTROWY cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca na 99 lat 1 350 zł
2.  opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę  550 zł
  RAZEM 1 900 zł
     
16. Rezerwacja: OPŁATA ZA GRÓB MUROWANY RODZINNY DWUPIĘTROWY cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca na 99 lat 1 500 zł
2.  opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę  750 zł
  RAZEM 2 250 zł
     
17. Rezerwacja: OPŁATA ZA GRÓB ZIEMNY JEDNOMIEJSCOWY POD URNĘ cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca na 99 lat 270 zł
2.  opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę grobu pod urnę 90 zł
  RAZEM 360 zł
     
18. Rezerwacja:  OPŁATA ZA GRÓB MUROWANY JEDNOMIEJSCOWY POD URNĘ cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca na 99 lat 450 zł
2.  opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę 150 zł
  RAZEM 600 zł
     
19. Rezerwacja: OPŁATA ZA GRÓB MUROWANY DWUMIEJSCOWY POD URNY  cena netto
1.  opłata za udostępnienie miejsca na 99 lat 750 zł
2.  opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę 250 zł
  RAZEM 1 000 zł
     
20. Rezerwacja: OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE NISZY W KOLUMBARIUM cena netto
1.  opłata za udostępnienie niszy w kolumbarium 3 000 zł

 

 

 

INNE OPŁATY ADMINISTRACYJNE

 

21. OPŁATA Z TYTUŁU POCHOWANIA cena netto
1.  opłata z tytułu pochowania również do istniejącego grobu 500 zł
     
22. EKSHUMACJA cena netto
1.  opłata z tytułu otwarcia grobu w celu ekshumacji 200 zł
     
23. ZEZWOLENIE NA BUDOWĘ POMNIKA cena netto
1.  opłata za zezwolenie na prowadzenie prac rem-budow 100 zł
     
24. OPŁATA ZA JEDNORAZOWY WJAZD  cena netto
1.  opłata za wjazd na cmentarz środka transportu lub sprzętu 100 zł
     
25.  OPŁATA ZA WIELOKROTNY WJAZD  cena netto
1.  opłata za wjazd na cmentarz środka transportu lub sprzętu 200 zł

 

Do podanych cen netto należy doliczyć należny VAT