Informacje

U CHWA Ł A NR IX.52.2019

RADY GMINY ZA B Ó R

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Zabór.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach

i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.), uchwala się:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE ZABÓR

§ 1. Na cmentarzach urządza się:

1) Groby ziemne - należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią, w tym:

a) grób ziemny jednomiejscowy,

b) grób ziemny jednomiejscowy głębinowy,

c) grób ziemny dwumiejscowy,

d) grób ziemny dwumiejscowy głębinowy,

e) grób dla dziecka do 6 lat,

f) grób na urnę.

2) Groby murowane - należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, w tym:

a) grób murowany jednomiejscowy,

b) grób murowany dwumiejscowy,

c) grób murowany na urnę,

§ 2. 1. W przypadku nieuiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do danego miejsca pochówku, miejsce to kwalifikuje się do likwidacji.

2. Likwidacja miejsca pochówku zostanie poprzedzona informacją umieszczoną w miejscu pochówku co najmniej na 1 rok przed terminem likwidacji.

3. Z czynności związanych z likwidacją miejsca pochówku Administrator cmentarza sporządza protokół.

4. Miejscami po zlikwidowanych grobach dysponuje Administrator cmentarza.

§ 3. Na terenie cmentarzy zabrania się:

1) samowolnego zagospodarowywania wolnych miejsc oraz przejść między grobami;

2) wnoszenia i wynoszenia – transportowania elementów nagrobkowych, budowlanych i innych akcesoriów przez ogrodzenie cmentarzy z pominięciem bram i furtek;

3) pozostawiania elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów pochodzących z rozbiórki lub budowy grobu;

4) wprowadzania psów, za wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym;

5) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca pod grób;

6) sadzenia i wycinania drzew i krzewów bez zgody Administratora.

§ 4. Na terenie cmentarzy wymaga się uprzedniego zgłoszenia Administratorowi i uzyskania jego zgody na następujące czynności:

1) dokonywania pochówków, ekshumacji i kopania grobów;

2) stawiania pomników, nagrobków, ławek lub innych urządzeń;

3) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi;

4) przenoszenia i wynoszenia z cmentarzy nagrobków i ich części oraz innych elementów;

5) wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych.

§ 5. Traci moc uchwała:

1) Uchwała nr 10/96 Zarządu Gminy Zabór z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie regulaminu oraz opłat

za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Zabór,

2) Uchwała Nr XX.134.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uchwalenia

Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Zabór.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.

Przewodniczący Rady

Dariusz Tarnas